Huishoudelijk Reglement

huishoudelijk reglement 6 maart 2017  (pdf versie)

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT

ALGEMEEN.

1. Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van de vereniging. Een kopie van de Statuten van de vereniging ligt ter inzage in de container op het tuinencomplex en kan door de leden desgevraagd worden ingezien.
2. In de Algemene Ledenvergadering op 6 maart 2017 is dit Huishoudelijk Reglement in zijn huidige vorm en inhoud vastgesteld.
3. Huishoudelijk Reglement is te lezen op de website.  Ieder lid wordt derhalve geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement en deze na te leven.
4. In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
5. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
6. Bestuursleden en of door hen aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de tuinen op het complex. Dit onder meer voor controle op de naleving van het Huishoudelijk Reglement dan wel voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van onderhoud.
7. Het bestuur stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen, percelen, gewassen, opstallen en of kassen van de leden. Ook voor schade die voortkomt uit nalatig handelen van een lid tegen wettelijke voorschriften is het bestuur niet aansprakelijk. Voor schade veroorzaakt als gevolg van handelen door of namens het bestuur, is het bestuur wél aansprakelijk. Dit echter alleen voor zover deze schade gedekt is en verhaald kan worden conform de voorwaarden beschreven in De Vrijwilligerspolis van het Vrijwilligerspunt Eindhoven.
8. Kosten ontstaan door leden die de verplichtingen vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement of de Statuten niet naleven, worden op de betreffende leden verhaald. Ook de kosten die het bestuur door nalatigheden van de leden is gedwongen te maken, zullen aan de betreffende leden worden doorberekend.
9. Het bestuur kan van de leden verlangen werkzaamheden te verrichten die in het algemeen belang zijn van de leden en of de vereniging. Voor zodanige werkzaamheden is De Vrijwilligerspolis, welke voorziet in een aantal verzekeringen, van toepassing.

LIDMAATSCHAP EN TUINTOEWIJZING

10. Alleen meerderjarige personen komen in aanmerking voor de huur van een perceel. Kandidaat-leden worden zo nodig op de wachtlijst geplaatst.
11. Beginnende tuinders krijgen een proefperiode van één jaar. Is in dat jaar naar oordeel van het bestuur sprake geweest van herhaaldelijk slecht onderhoud en dus overtreding van de regels van het Huishoudelijk Reglement, dan zal aan deze tuinder in het daarop volgende jaar géén tuin meer worden aangeboden.
12. Het bestuur regelt de uitgifte van de percelen. Bij het toewijzen van een perceel zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van het kandidaat-lid.
13. De grootte van de uit te geven percelen is minimaal 75 m2 en maximaal 300 m2. Afhankelijk van de omstandigheden bepaald het bestuur of en hoe op deze regel uitzonderingen worden gemaakt.
14. Een kandidaat-lid is pas lid van de vereniging als hij/zij het toegewezen perceel heeft geaccepteerd en de huursom, de éénmalige waarborgsom (€ 50,-) en het sleutelgeld (€ 20,-) heeft betaald.
15. Tot 1 oktober van een verenigingsjaar kunnen de leden hun eventuele wensen tot interne ruil met een “vrijkomend” perceel aan het bestuur kenbaar maken. Als een lid hiervan gebruik maakt, dient hij/zij de tuin die hij/zij verlaat, schoon, vrij van opstallen etc. op te leveren. Pas dan komt hij/zij in aanmerking voor een interne ruil van een door de tuinder beoogd perceel.
16. Beëindiging van het lidmaatschap dient (schriftelijk) drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar te worden aangegeven. Huurgelden worden niet gerestitueerd. De huurder dient de tuin schoon op te leveren. Is daaraan voldaan, dan zal de waarborgsom worden terugbetaald. Tevens moet de sleutel van het toegangshek worden ingeleverd. Als dit heeft plaatsgevonden, zal ook het sleutelgeld worden terugbetaald.
17. Indien huurder een deel van zijn tuin opzegt, dan vervalt zijn waarborgsom indien het deel van de tuin, waarvoor de huur is opgezegd, niet schoon wordt opgeleverd. De huurder is dan verplicht opnieuw een waarborgsom te betalen.
18. Indien naar oordeel van het bestuur sprake is van slecht onderhoud van het gehuurde perceel dan wel bij ontheffing / ontzetting uit het lidmaatschap van de zijde van het bestuur, wordt de waarborgsom niet terugbetaald.
19. Toegang tot het tuinencomplex hebben alléén de leden en hun gezinsleden. Indien een vervanger nodig is, dient het bestuur hiervan in kennis te worden gesteld.

TUININRICHTING EN TECHNISCH GEBRUIK

20. Het complex is het gehele jaar toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.
21. Voor het openen en sluiten van de toegangspoort wordt de leden tegen betaling een sleutel ter beschikking gesteld. Leden dienen er voor te zorgen dat na openen van de toegangspoort deze weer goed wordt afgesloten.
22. Ieder lid is verantwoordelijk voor het goed en ordelijk gebruik van zijn perceel en mag het perceel niet onderverhuren.
23. Bij langdurige afwezigheid en vakantie dient een lid zelf voor vervanging zorg te dragen. Van de wijze van vervanging dient melding te worden gemaakt aan het bestuur.
24. Jaarlijks vóór 15 april dient ieder lid zijn perceel vrij te maken van grof onkruid, koolstronken en of soortgelijke restanten van het vorige jaar.
25. De aan het perceel grenzende paden moeten onkruidvrij worden gehouden, maar mogen wel voorzien zijn van een grasmat. Er dient een 10 cm. brede strook aan de padzijde zwart te blijven om onkruidgroei in de omheining te voorkomen. Ook vergemakkelijkt deze zwarte strook het maaien van de paden.
26. Bonenstaken en andere tuinmaterialen die dienst doen ter ondersteuning van hoog groeiende éénjarige gewassen (meer dan één meter hoog) dienen uiterlijk 15 oktober te zijn opgeruimd.
27. Huurders van de percelen die grenzen aan de op het terrein gelegen sloten moeten deze vrijhouden van stenen, hout, plastic en andere obstakels die het maaien belemmeren. Bloemen in de slootkant zijn toegestaan. In dat geval zal de sloot echter niet worden gemaaid en dient betrokkene zelf voor het onkruidvrij houden van de sloot te zorgen.
28. Perceelgrenspalen (herkenbaar aan de oranje top en of perceelnummer) mogen niet worden beschadigd of worden verplaatst. Het rondom het complex geplaatste hekwerk moet vrij worden gehouden van obstakels en begroeiing, met uitzondering van de door de vereniging aangeplante heg.
29. Het is niet toegestaan greppels te graven dóór of langs de paden die voor algemeen gebruik bestemd zijn.
30. Tuinafscheidingen mogen niet hoger zijn dan zeventig (70) centimeter en dienen te worden uitgevoerd in palen met gaas en mogen geen scherpe delen bevatten. Een “natuurlijke” tuinafscheiding van dezelfde hoogte is toegestaan mits deze géén belemmering of hinder oplevert voor anderen.
31. Perceelpoortjes dienen zo te worden geconstrueerd dat deze in de richting van het eigen perceel geopend kunnen worden.
32. Het is uitdrukkelijk verboden een slang aan de waterkraan te koppelen met de bedoeling hiermede rechtstreeks een perceel te besproeien. Wél is toegestaan met een slang vanaf de waterkraan de op het perceel geplaatste waterton te vullen. De leden die een gieter gebruiken voor het besproeien op hun perceel hebben hierbij altijd voorrang bij het tappen aan de kraan.
33. Afval moet door de zorg van de huurder zelf worden afgevoerd. Het is niet toegestaan afval op de tuin te verbranden of voor andere doeleinden vuur te stoken op de tuin.
34. De door de vereniging beschikbaar gestelde gereedschappen kunnen door de leden op het complex worden gebruikt. Na gebruik dienen deze schoongemaakt in het betreffende materiaalhok te worden opgeborgen.
35. De op het complex ten behoeve van de leden geïnstalleerde toiletgelegenheid dient na gebruik schoon en netjes te worden achtergelaten.

OPSTALLEN EN BOUWSELS

36. Voor het plaatsen van opstallen (kassen en andere bouwsels) is toestemming van het bestuur vereist. Aan die toestemming kan het bestuur voorwaarden verbinden.
37. Indien wordt voldaan aan de hieronder vermelde voorwaarden is geen aparte toestemming vereist voor de volgende bouwsels:
a. gereedschapskist maximaal 200 cm. lang, 50 cm. breed en 70 cm. hoog.
b. regenton deels ingegraven
c. compostbak hoogte maximaal 100 cm. oppervlak 2 m2 en luchtdoorlatende wanden.
d. platte bak of maximale hoogte 70 cm.
kweektunnel
38. Voor het plaatsen van kassen en andere dan in vorenstaand punt genoemde bouwsels (zoals netkooiconstructies) is te allen tijde schriftelijke toestemming van het bestuur vereist. Aanvragen hiervoor dienen schriftelijk vergezeld van een duidelijke schets bij het bestuur te worden ingediend.
39. Algemeen voor het bouwen van kassen door het bestuur gestelde voorwaarden zijn:
a. uitvoering in glas, harde kunststof of zachte kunststof
b. maximale hoogte ca. 250 cm.
c. maximaal oppervlak ca. 18 m2
d. materiaal transparant
De kassen moeten 75 cm. vanaf de perceelscheiding gebouwd worden; in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Kassen en andere bouwsels mogen nooit de groei beïnvloeden van gewassen op naastgelegen percelen noch op een enkele manier hinder veroorzaken aan buren.
40. Bouwsels, tonnen etc. dienen in een donkere tint bruin of groen te zijn geschilderd, en worden onderhouden. Het afdekken van gereedschapskisten of andere bouwsels mag geschieden met dakleer, golfplaat of dakpannen.
41. In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur worden afgeweken van de maatvoering voor opstallen en bouwsels zoals opgenomen in voorgaande artikelen.

REGELS TER VOORKOMING VAN OVERLAST

42. Algemeen geldt dat elk lid ervoor zorgt dat hij/zij noch zijn/haar huisgenoten of vervangers aan andere leden overlast veroorzaken door b.v. geluid, stank, onkruid- en gewasgroei, bestrijdingsmiddelen en dergelijke.
43. Het is niet toegestaan om:
a. wettelijk verboden planten c.q. stoffen te verbouwen, ook niet voor eigen gebruik
b. afval of goederen die geen enkele relatie hebben tot het tuinieren, op de tuin te hebben en of te gebruiken
c. dieren op de tuin te houden. Het meenemen van honden is slechts toegestaan indien deze kort zijn aangelijnd en op het eigen perceel worden gehouden. Voor het gehele complex geldt een uitlaatverbod.
d. ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op de tuin van een ander lid
e. onkruid met chemische middelen te bestrijden en chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken
44. Het hebben van bomen of andere hoogopschietende gewassen is alleen toegestaan als deze geen hinder, bijvoorbeeld groeibelemmering door schaduw, opleveren voor de naastgelegen buren.

ZIEKTEN EN ONGEDIERTEBESTRIJDING

45. Ontdekte ziekten en ongedierte dienen tijdig te worden bestreden. Collega-tuinders alsmede het bestuur dienen hierover te worden ingelicht.
46. Voor aardappelen moet een 4-jarige wisselteelt worden toegepast. De coloradokever moet worden bestreden door wegvangen of niet chemische bespuiting.
47. Zieke gewassen en afval daarvan moeten van de tuin worden verwijderd.

PARKEREN

48. Parkeren is alleen toegestaan op de rechterkant van de oprit naar de ingang van het complex. Alleen bij overmacht kan links worden geparkeerd; hierbij dient geen belemmering ten opzichte van rechtsparkeerders en vrachtautoverkeer naar de opslagplaatsen te worden veroorzaakt.